foto00 foto01 foto02 foto03 foto04 foto05 foto06 foto07 foto08 foto09 foto12 foto13 foto14

URZĄD MIEJSKI W DĄBIU

Plac Mickiewicza 1
62-660 Dąbie
pow. kolski, woj. wielkopolskie
Tel. 63 2710073
fax. 632710086

poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Wydział Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Kultury - Stanowiska pracy - Urząd - Urząd Miejski w Dąbiu nad Nerem.

 

Pobierz PDF

Wydział Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Kultury

 

 

- dorota_nowosielska.jpg

Dorota Nowosielska
Kierownik Wydziału

  

- katarzyna_augustyniak.jpg

Katarzyna Augustyniak

- miroslawa_dudzinska.jpg

Mirosława Dudzińska

- karol_bugala.jpg

Karol Bugała

 

 

 

 

Wydział Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Kultury

Pokój nr 9
tel. (63) 26 28 286

tel. (63) 26 28 277

Zakres obowiązków:

1. Planowanie zamówień publicznych.

2. Przygotowanie procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych.

3. Sporządzanie dokumentacji przetargowej i innych form zamówień publicznych.

4. Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych.

5. Prowadzenie rejestru postępowań.

6. Ogłaszanie i uczestniczenie w przetargach na inwestycje gminne.

7. Przygotowywanie projektów inwestycji dot. infrastruktury gminnej.

8. Pozyskiwanie funduszy unijnych i innych na gminne inwestycje infrastrukturalne.

9. Zarządzanie drogami gminnymi.

10. Przygotowywanie projektów z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony: dróg, mostów, ulic, przystanków autobusowych, placów zabaw, chodników, parków, placów targowych.

11. Ewidencjonowanie dróg gminnych i obiektów mostowych.

12.Udział w kontroli oznakowania dróg i przejazdów kolejowych oraz stanu nawierzchni dróg.

13. Określanie szczególnych sposobów korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.

14. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć organów gminy w zakresie zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii.

15. Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z akcją zimową.

16. Koordynacja   i   obsługa  we  współpracy  z   innymi  zarządcami  dróg publicznych.

17. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym.

18. Ewidencja punktów świetlnych, prowadzenie dokumentacji.

19. Prowadzenia Archiwum Zakładowego.

20. Korzystanie  z  innych  form  wsparcia  samorządów  w  zakresie dotyczącym rozwoju lokalnego.

21. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnienia młodocianych pracowników, ewidencją zgłoszeń zatrudnienia młodocianych pracowników przez pracodawców, sporządzaniem decyzje administracyjne w sprawach o przyznanie dofinansowania z tytułu kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

22. Prowadzenie spraw z zakresu działalności pożytku publicznego.

23. Organizowanie konkursów dla organizacji pozarządowych.

24. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

25. Prowadzenie rejestru instytucji kultury.

26. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami.

27. Współpraca z instytucjami kultury.

28. Koordynacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych.

29. Administrowanie systemem informatycznym Urzędu tj. administrowanie jego infrastrukturą techniczną, oprogramowaniem oraz zbiorami danych mające na celu:

 • zapewnienie bezpiecznego przetwarzania i składowania danych, w tym zapewnienie ochrony antywirusowej SI,
 • usuwanie awarii sprzętu, oprogramowania oraz zbiorów danych we własnym zakresie lub poprzez współdziałanie z dostawcami sprzętu i oprogramowania,
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych funkcjonujących w urzędzie,

30. Prowadzenie bieżącej ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

31. Rozwój kompleksowego i spójnego systemu informatycznego (SI) Urzędu poprzez cykliczne analizy zaspokajania potrzeb informacyjnych Urzędu oraz obywateli, rozwój elementów systemu informatycznego oraz działania z zakresu informatyzacji.

32. Analiza i ocena funkcjonujących w Urzędzie rozwiązań telekomunikacyjnych, w tym  analiza kosztów połączeń telekomunikacyjnych.

33. Analiza dostępnych na rynku telekomunikacyjnym usług i technologii oraz przedstawianie propozycji zmian rozwiązań telekomunikacyjnych funkcjonujących  w Urzędzie.

34. Obsługa i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.

35. Pozyskiwanie i gromadzenie informacji z zakresu dostępnych programów pomocowych i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych.

36. Prowadzenie spraw dotyczących  cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy.

37. Realizacja zadań z obszaru ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dąbiu w tym Administratora Systemów Informatycznych (ASI).

38. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

39. Gospodarka odpadami komunalnymi terenie gminy poprzez  koordynację działań   w tym zakresie, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania, odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie,
 • obsługa systemu informatycznego do odbioru odpadów komunalnych,
 • utrzymanie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 • opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 • współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień, publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminie,
 • przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami,
 • kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących, funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie,
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem, systemu odbioru i zagospodarowania odpadów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie poboru należności z tytułu opłat za odpady,
 • monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy),
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

40.Sprawy związane z produkcją roślinną i zwierzęcą.

41.Obsługa i planowanie wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

42.Prowadzenie ewidencji terenów uciążliwych dla otoczenia i środowiska oraz podejmowanie przeciwdziałania ujemnym skutkom działalności gospodarczej:

 • ewidencjonowanie objętych ochroną złóż kopalin, rezerwatów, parków, pomników przyrody, zabytków kultury materialnej, terenów chronionego krajobrazu wraz 
 • z bieżącą informacją o ich stanie formalno –prawnym,
 • zbieranie materiałów i informacji dotyczących oceny jakości środowiska i zgłaszanie wniosków mających na celu poprawę stanu i właściwe kształtowanie środowiska.

43.Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów,  w tym naliczanie opłat i wymierzanie kar.

44.Prowadzenie spraw dotyczących leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody, pomników przyrody,

45.Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

46.Promocja, propagowanie i realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej,

47.Zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscach substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

48.Aktualizacja wykazów podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska,

49.Prowadzenie postępowań dotyczących ustanawiania ograniczeń i zakazów wprowadzania określonych zanieczyszczeń do środowiska.

50.Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

51.Prowadzenie spraw związanych z ochroną i bezdomnością zwierząt.

52. Współpraca z jednostkami zaopatrującymi gminę w wodę oraz realizującymi rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, Wydziałami Urzędu Miejskiego  w Dąbiu.

53. Wydawanie pozwoleń na zbiórki publiczne.

54. Prowadzenie spraw związanych ze Strażami Pożarnymi z terenu Gminy.

PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@ | ZARZĄDZANE PRZEZ: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.